Regulamin Sprzedaży I Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Sprzedaż produktów i usług oferowanych przez sklep internetowy dostępny pod adresem www.tantralove.eu/sklep oraz po pośrednictwem platformy VOD pod adresem http://dogranapara.pl prowadzony jest przez Zofię Rzepecką, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą INTENTLOVE Usługi Psychologiczne Zofia Rzepecka, adres: ul. Odolanowska 40/44 m 55, 91-012 Łódź, NIP: 7282276365, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), adres e-mail do kontaktu: [email protected].

I. DEFINICJE

 1. Konto Użytkownika Sklepu Internetowego TantraLove – indywidualne, elektroniczne konto Użytkownika utworzone w ramach Sklepu Internetowego TantraLove w celu umożliwienia zamawiania i korzystania z Usług i Produktów oferowanych Klientom przez TantraLove w jego ramach;
 2. Konto Użytkownika Platformy VOD – indywidualne, elektroniczne konto Użytkownika aktywowane w ramach Platformy VOD w celu umożliwienia Klientom zamawiania i korzystania z Usługi VOD oferowanej przez TantraLove za pośrednictwem Platformy VOD;
 3. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Platforma VOD – zewnętrzna platforma internetowa dostępna pod adresem: http://dogranapara.pl oraz na odpowiednich jej podstronach umożliwiająca TantraLove świadczenie Usługi VOD na rzecz Klientów;
 5. Produkty – aktualnie dostępne w ofercie Sklepu Internetowego TantraLove produkty fizyczne;
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 7. Sklep Internetowy TantraLove – sklep internetowy dostępny pod adresem tantralove.eu oraz na odpowiednich jego podstronach, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zamówień i zakupów określonych Produktów i Usług;
 8. Termin ważności usługi – w przypadku Usługi / Usługi VOD odpłatnej jest to ostatni dzień, za który Użytkownik uiścił z góry płatność za jej świadczenie. TantraLove wskazuje termin ważności Usługi każdorazowo w opisie danej Usługi / Usługi VOD. W przypadku Usługi / Usługi VOD świadczonej nieodpłatnie, termin dostępu określa każdorazowo TantraLove w jej opisie.
 9. Umowa – Umowa o sprzedaż Produktów lub o dostarczenie przez Usługodawcę na rzecz Klienta treści cyfrowych w postaci Usługi lub Usługi VOD, odpłatnie lub nieodpłatnie w przypadku, gdy Usługodawca tak postanowi;
 10. Usługa lub Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika posiadającego Konto Użytkownika Sklepu Internetowego TantraLove polegające na udostępnianiu za pośrednictwem Sklepu Internetowego TantraLove odpłatnie lub nieodpłatnie (w zależności od dostępnej i wybranej przez Użytkownika opcji) treści cyfrowych w postaci np. webinarów, plików audio z muzyką, medytacji IntentLove, podcastów lub polegające na organizacji warsztatów stacjonarnych;
 11. Usługa VOD lub Usługi VOD – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika posiadającego Konto Użytkownika Platformy VOD polegająca na udostępnianiu na Platformie VOD przez Usługodawcę odpłatnie lub nieodpłatnie (w zależności od dostępnej i wybranej przez Użytkownika opcji) treści cyfrowych w postaci materiałów VOD (pojedynczy materiał lub grupa materiałów) i umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do tych materiałów;
 12. Usługi Elektroniczne – określone w pkt. III Regulaminu bezpłatneusługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Usługodawcą na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego TantraLove lub Platformy VOD, inne niż Usługa lub Usługa VOD;
 13. Usługodawca lub TantraLove – Zofia Rzepecka, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą INTENTLOVE Usługi Psychologiczne Zofia Rzepecka, adres: Odolanowska 40/44 m 55, 91-012 Łódź, NIP: 7282276365;
 14. Użytkownik lub Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa:
 2. zasady składania przez Klientów i realizacji zamówień na Produkty i Usługi oferowane w ramach Sklepu Internetowego TantraLove przez TantraLove;
 3. zasady udostępniania przez TantraLove Klientom Usługi VOD za pośrednictwem Platformy VOD dostępnej pod adresem: http://dogranapara.pl;
 4. zasady świadczenia pozostałych Usług Elektronicznych przez TantraLove;
 5. pozostałe prawa i obowiązki TantraLove i Klienta w związku z zawartymi Umowami.
 6. Sprzedaż Produktów lub świadczenie przez Usługodawcę Usług lub Usług VOD wymaga uprzedniego zawarcia Umowy i zaakceptowania przez Użytkownika warunków określonych Regulaminem poprzez zaznaczenie aktywnego okienka checkbox oznaczonego „Akceptuję Regulamin”lub o podobnej treści widocznego podczas procesu składania zamó Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu zawarcia Umowy.
 7. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego TantraLove lub Platformy VOD. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 8. Niezbędnym do przeglądania i wyświetlania treści Sklepu Internetowego TantraLove oraz Platformy VOD jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet (np. komputer stacjonarny, laptop, smartfon, itd.). Dodatkowo warunkiem prawidłowego wyświetlania i odtwarzania produktów elektronicznych zakupionych przez Użytkownika jest:
 9. w ramach Sklepu Internetowego TantraLove – korzystanie ze standardowej przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozzila Firefox, itp., przy czym Sklep Internetowy TantraLove lub niektóre jego funkcjonalności mogą nie być wspierane przez przeglądarkę Internet Explorer;
 10. w przypadku Usługi VOD dostępnej za pośrednictwem Platformy VOD – korzystanie z następujących przeglądarek internetowych: IE11+, Firefox, Chrome, Opera, Safari – w najnowszych wersjach dostępnych na dzień 1 stycznia 2020 r.
 11. Korzystanie z Sklepu Internetowego TantraLove lub Platformy VOD za pośrednictwem przeglądarki internetowej może wiązać się dla Klienta z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesył danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
 12. Usługodawca może powierzyć wykonanie poszczególnych swoich obowiązków podwykonawcom, jednak dołoży wszelkich starań, aby nie miało to wpływy na zakres oraz jakość oferowanych przez niego usług.
 13. W przypadku awarii lub konieczności przeprowadzenia prac aktualizacyjnych lub tym podobnych prac w Sklepie Internetowym lub na Platformie VOD, korzystanie ze Sklepu Internetowego i/lub Platformy VOD lub niektórych ich funkcjonalności może być wyłączone lub ograniczone. W takim jednak wypadku Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby usunąć awarię jak najszybciej, zaś w przypadku prac, które można z góry zaplanować, Usługodawca poinformuje wcześniej Użytkowników o możliwych zakłóceniach poprzez umieszczenie stosowanego komunikatu na stronie Sklepu Internetowego TantraLove lub za pośrednictwem e-mail. Powyższe stosuje się odpowiednio do Platformy VOD stanowiącej własność podmiotu trzeciego (podwykonawcy Usługodawcy).

III. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego TantraLove oraz Platformy VOD świadczy na rzecz Klientów nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne:
 2. Konto Użytkownika Sklepu Internetowego TantraLove oraz Konto Użytkownika Platformy VOD;
 3. przechowywanie i udostępnianie Klientom za pośrednictwem ww. kont historii zamówień;
 4. umożliwienie Klientom składania zamówień w celu zawarcia Umowy na zasadach określonych Regulaminem;
 5. umożliwienie korzystania z koszyka zakupowego w ramach procesu zakupowego;
 6. umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego TantraLove (usługa dostępna bez konieczności uprzedniego zawierania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej między TantraLove a Klientem);
 7.  
 8. Korzystanie z Usług Elektronicznych jako usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych przez Internet, takimi jak rozpowszechnienie danych Klienta, uzyskanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione lub utrata danych Klienta. Strony są zobowiązane podejmować działania mające na celu minimalizację tych ryzyk. Usługodawca w szczególności stosuje odpowiednie zabezpieczenia, a Klient jest zobowiązany nie udostępniać swoich danych dostępowych do Konta Użytkownika Sklepu Internetowego TantraLove lub Konta Użytkownika Platformy VOD osobom nieupoważnionym.

IV. KONTO UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO TANTRALOVE I KONTO UŻYTKOWNIKA PLATFORMY VOD

 1. Warunkiem składania zamówień w (i) Sklepie Internetowym TantraLove jak i (ii) za pośrednictwem Platformy VOD jest rejestracja Użytkownika poprzez założenie odpowiednio (i) Konta Użytkownika Sklepu Internetowego TantraLove albo (ii) Konta Użytkownika Platformy VOD.
 2. Przeglądanie oferty i treści zamieszczanych przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym TantraLove oraz na Platformie VOD nie wymaga rejestracji, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Rejestracja Użytkownika następują poprzez:
  • wypełnienie formularza rejestracyjnego odpowiednio w Sklepie Internetowym TantraLove lub na Platformie VOD;
  • potwierdzenie przez Użytkownika zapoznania się z Regulaminem i jego akceptację w formie elektronicznej poprzez zaznaczenie aktywnego okienka checkbox oznaczonego „Akceptuję Regulamin” lub o podobnej treści,
  • przesłanie uzupełnionego formularza rejestracyjnego do Usługodawcy.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia przez Usługodawcę Usługi Elektronicznej. W procesie rejestracji Użytkownik ustala również hasło chroniące dostęp do konta Użytkownika przed osobami nieuprawnionymi. Podany adres e-mail będzie jednocześnie loginem do konta zarejestrowanego Użytkownika.
 5. W ramach Konta Użytkownika Sklepu Internetowego Tantralove i Konta Użytkownika Platformy VOV Klient ma możliwość wyświetlać i odtwarzać Usługi / Usługi VOD, a ponadto zarządzać swoimi danymi, hasłem, a także przeglądać historię zamówień.
 6. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie loginu i hasła, które powinien przechowywać z zachowaniem zasad poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż login lub hasło Użytkownika znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, należy niezwłoczne zmienić dane dostępowe albo zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę.
 7. Zarejestrowany Klient może w każdym czasie samodzielnie usunąć swoje konto. Usunięcie konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o bezpłatne świadczenie Usługi Elektronicznej dotyczącej prowadzenia konta zarejestrowanego Użytkownika oraz w konsekwencji utratą dostępu do wszystkich zasobów dostępnych uprzednio w jego ramach.
 8. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na utrzymywaniu Konta Użytkownika Sklepu Internetowego TantraLove i/lub Konta Użytkownika Platformy VOD, ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów, takich jak: (i) istotne i rażące naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, (ii) korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego TantraLove lub Platformy VOD w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu lub niezgodnie z dobrymi obyczajami, przeznaczeniem konta lub przeznaczeniem zakupionych Produktów i Usług / Usług VOD, (iii) kopiowania Produktów i Usług / Usługi VOD lub udostępnianie je podmiotom trzecim bez zgody TantraLove, (iv) podawanie TantraLove danych niezgodnie z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowych, niedokładnych lub naruszających prawa osób trzecich, (v) naruszenia lub podejmowanie prób naruszenia zabezpieczeń technicznych Sklepu Internetowego TantraLove lub Platformy VOD w celu niedozwolonego uzyskania dostępu do jego zasobów, (vi) modyfikowania w sposób nieuprawnionych treści udostępnianych przez Usługodawcę, w szczególności cen i opisów Produktów i Usług / Usług VOD. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w trybie opisanym w niniejszym ustępie będzie skutkować usunięciem konta Klienta oraz utratą dostępu do wszystkich zasobów dostępnych uprzednio w jego ramach.
 9. Usługodawcamoże ponadto wypowiedzieć za pośrednictwem e-mail umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej i usunąć konto zarejestrowanego Klienta w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

V. ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM TANTRALOVE I ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY VOD

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 2. Użytkownicy mogą składać zamówienia po rejestracji Użytkownika zgodnie z procedurą opisaną w pkt. IV niniejszego Regulaminu oraz po zalogowaniu na konto.
 3. Składanie zamówień odbywa się w następujący sposób:
 • wybór interesującego Klienta produktu lub usługi;
 • dodanie do koszyka zakupowego poprzez kliknięcie przycisku „kup teraz”;
 • w przypadku zakupu Produktów fizycznych (o ile Usługodawca aktualnie posiada w ofercie takowe) – wybór metody dostawy spośród aktualnie dostępnych;
 • wybór metody płatności spośród aktualnie oferowanych przez Usługodawcę, chyba że dana Usługa/Usługa VOD jest oferowana nieodpłatnie;
 • potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę”;
 • zapłata za zamówienie zgodnie z wybraną metodą płatności (w przypadku zamówień płatnych).
 1. Korzystanie z koszyka zakupowego rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego produktu lub usługi do koszyka. Koszyk zostanie opróżniony z chwilą złożenia zamówienia lub zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta. Koszyk może zapamiętywać informacje o produktach umieszczonych w koszyku przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, ale nie zapewnia ich dostępności w późniejszym terminie.
 2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania zamó Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia zostaje zawarta Umowa między TantraLove a Klientem. W razie braku otrzymania potwierdzenia zamówienia, prosimy zweryfikować czy płatność za zamówienie została poprawnie autoryzowana albo czy wiadomość z potwierdzeniem zamówienia nie znalazła się w SPAM-ie. W razie konieczności, należy niezwłocznie skontaktować się z TantraLove drogą elektroniczną.
 3. Do każdego odpłatnego zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy), która zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail podany w procesie zakupowym.

VI. PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym TantraLove i na Platformie VOD są cenami brutto i zostały wyrażone w złotych polskich. Zapłata następuje również w złotych polskich.
 2. Ceny produktów i usług wskazane są każdorazowo w ich opisie, chyba że TantraLove udostępnia określony produkt lub usługę nieodpłatnie (co również zostanie zaznaczone odpowiednio w opisie).
 3. Klient uiszcza płatność z góry w całości, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi / Usługi VOD lub wysyłką Produktu fizycznego.
 4. TantraLove umożliwia następujące sposoby płatności:
 1. natychmiastowe płatności przez Przelewy24. Klient chcący zrealizować płatność powinien dodatkowo zaakceptować regulamin Przelewy24, lub
 2. tradycyjny przelew bankowy. W tym przypadku Klient jest zobowiązany do opłacenia zamówienia w terminie 48 godzin od otrzymania potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku płatności w pełnej wysokości w ww. terminie, TantraLove zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia.

VII. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI I USŁUGI VOD

 1. Udzielenie dostępu do Usługi VOD w ramach zawartej Umowy następuje w ramach Konta Użytkownika Platformy VOD, po zalogowaniu się Klienta na ww. konto.
 2. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień dotyczących warsztatów stacjonarnych określonych w pkt. VIII poniżej, udzielenie dostępu na podstawie zawartej Umowy w stosunku do pozostałych Usług następuje w ramach Konta Użytkownika Sklepu Internetowego TantraLove po zalogowaniu się Klienta na konto lub w inny sposób zgodnie z opisem danej Usługi w Sklepie Internetowym TantraLove.
 3. Udzielenie dostępu następuje:
 • w przypadku odpłatnych Usług innych niż warsztaty stacjonarne / Usług VOD – za wyraźną zgodą Klienta na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia Usługi / Usługi VOD niezwłocznie po otrzymaniu pełnej zapłaty za zamówienie;
 • w przypadku nieodpłatnych Usług / Usług VOD – niezwłocznie po rejestracji Użytkownika zgodnie z pkt. IV Regulaminu powyżej i zalogowaniu na konto.
 1. Umowa o dostarczenie Usługi / Usługi VOD zostaje zawarta do końca Terminu ważności usługi.

VIII. REALIZACJA UMOWY DOTYCZĄCEJ WARSZTATÓW STACJONARNYCH. ZMIANA TERMINU

 1. W przypadku zakupu warsztatów stacjonarnych, realizacja Usługi następuje zgodnie z terminem określonym w opisie Usługi.
 2. W przypadku wyboru metody płatności za zamówienie tradycyjnym przelewem bankowym, ze względu na ograniczoną ilość miejsc na warsztatach, o możliwości udziału w warsztatach w wybranym przez Klienta terminie decyduje kolejność wpłat.
 3. Klient zobowiązuje się przestrzegać porządku i zasad uczestnictwa w warsztatach stacjonarnych ustalonych przez TantraLove w formie Regulaminu udziału w warsztatach stacjonarnych. Regulamin ten jest również dostępny nieodpłatnie pod adresem www.tantralove.eu/regulaminwarsztatow/.
 4. Klient będący kupującym ma możliwość jednorazowej bezpłatnej rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach stacjonarnym, pod warunkiem, że chęć rezygnacji zostanie zgłoszona TantraLove na adres e-mail [email protected] nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed planowanym terminem warsztató W takiej sytuacji Klientowi przysługuje zwrot pełnej kwoty wpłaconej przy zawarciu Umowy. Po upływie ww. terminu na zgłoszenie chęci rezygnacji z warsztatu stacjonarnego, Klient traci prawo do zwrotu wpłaconej kwoty.
 5. Klient będący kupującym ma możliwość jednorazowej bezpłatnej zmiany terminu warsztatu stacjonarnego na inny termin, pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie TantraLove na adres e-mail [email protected] nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed pierwotnym (oryginalnym) terminem warsztatu stacjonarnego, a także pod warunkiem, iż TantraLove będzie dysponował wolnymi miejscami we wskazanym przez Klienta, nowym terminie warsztatu (oba warunki muszą być spełnione łącznie). Uiszczona dotychczas zapłata ulega zaliczeniu na poczet nowego terminu warsztató
 6. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 powyżej, w przypadku nieuczestniczenia (niestawienia się) Klienta na warsztatach stacjonarnych, które odbyły się w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym warsztacie, a TantraLove nie jest przy tym zobowiązane do zwrotu jakiejkolwiek kwoty Klientowi z tytułu zawartej Umowy, w tym do jej przesunięcia na poczet warsztatów w innym terminie, chyba że brak możliwości udziału przez Klienta w warsztatach wynika z ważnych przyczyn, np. choroby. W takiej sytuacji Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować TantraLove o braku możliwości udziału w warsztatach wraz z jednoczesnym przedstawieniem odpowiednich dokumentów potwierdzających wystąpienie ważnej przyczyny (np. L4, pozytywny wynik testu covid-19, itd.). W takiej sytuacji rozliczenie ceny z tytułu zawartej Umowy nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. TantraLove może odwołać warsztaty stacjonarne z powodu wystąpienia siły wyżej, takiej jak choroba prowadzącego, epidemia / pandemia, katastrofy naturalne, akty władzy lub prawa zabraniające organizacji tego typu wydarzeń w przyjętym terminie warsztatów, a których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. TantraLove zawiadomi Klienta o konieczności odwołania warsztatów za pośrednictwem adresu e-mail służącego Klientowi do zawarcia Umowy lub telefonicznie. W takim przypadku Klient będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej odwołanego warsztatu oraz żądania zwrotu całej ceny za zakupioną Usługę, chyba że TantraLove zaproponuje Klientowi inny termin warsztatów w zastępstwie odwołanego, a Klient to zaakceptuje.
 8. Klient ma prawo przeniesienia prawa do uczestnictwa w warsztatach stacjonarnych na inną osobę niż wskazana/-e w zamówieniu, przy czym w takiej sytuacji zobowiązuje się zawiadomić TantraLove o zmianie uczestnika najpóźniej na 1 dzień przed planowanym terminem warsztatów, z podaniem danych nowej osoby (imię, nazwisko, e-mail, telefon).
 9. W przypadku zakupu warsztatu stacjonarnego na rzecz osoby trzeciej lub zmiany uczestnika zgodnie z ust. 7 powyżej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego warsztatu stacjonarnego.

IX. DOSTAWA PRODUKTÓW FIZYCZNYCH

 1. Dostawa Produktów fizycznych odbywa się na terenie całego świata rejestrowaną przesyłką. Klient wybiera metodę dostawy w procesie składania zamówienia, zgodnie z aktualnie oferowanymi przez Sklep Internetowy TantraLove metodami dostawy.
 2. Koszty dostawy ponosi Klient. Koszty dostawy zostaną wskazane podczas ścieżki zakupowej.
 3. Wysyłki Produktów fizycznych realizowane są w terminie wskazanym w opisie Produktu w Sklepu Internetowego TantraLove, liczone od momentu pozytywnej autoryzacji płatności. Do tego czasu należy doliczyć czas niezbędny na wykonanie usługi transportowej przez przewoźnika (zwykle 2-3 dni robocze).

X. PRAWO ODSTĄPIENIA W PRZYPADKU KONSUMENTÓW

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 3. o świadczenie usług związanych z zakwaterowaniem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. W celu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, na adres rejestrowy TantraLove lub drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail na adres wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy drogą elektroniczną, TantraLove niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy również za pomocą poczty elektronicznej.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy, umowę taką uważa się za niezawartą (w zakresie, którego dotyczy odstąpienie), a strony zobowiązane są do zwrotu tego, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły, przy czym w przypadku odstąpienia od Umowy dotyczącej zakupy Produktu fizycznego, Konsument ma obowiązek zwrócić na swój koszt Produkt TantraLove niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem ww. terminu. Wysyłając do nas zwracany Produkt prosimy dołożyć staranności, aby został on opakowany w sposób zapewniający bezpieczeństwo i brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.
 8. TantraLove ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
  od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności (w tym koszt dostawy Produktu). TantraLove ma prawo jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Ponadto w sytuacji, gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy z oferowanych sposobów dostawy, TantraLove nie jest zobowiązane do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów wykraczających poza najtańszy zwykły sposób dostawy.
 9. TantraLove dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który jednak w każdym przypadku nie będzie się dla niego wiązał z żadnymi kosztami.
 10. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od Umowy znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu, jednak skorzystanie z wzoru załączonego oświadczenia nie jest obowiązkowe.
 11. Faktura korygująca zostanie wystawiona przez TantraLove w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta i zostanie przesłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamó

XI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów pozostających w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadających dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
 2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta objęty zostaje ochroną jak Konsument w zakresie:
 3. rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionych Produktów i Usług / Usług VOD zgodnie z pkt. XII Regulaminu;
 4. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z pkt. X Regulaminu;
 5. stosowania klauzul abuzywnych zgodnie z 3855 Kodeksu cywilnego.
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta korzystający ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych punkcie powinien wykazać okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

XII. REKLAMACJE

 1. TantraLove ma obowiązek dostarczyć Produkty i Usługi / Usługi VOD wolne od wad.
 2. TantraLove ponosi względem Konsumentów odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli zakupiony Produkt lub Usługa / Usługa VOD ma wadę fizyczną lub prawną, w szczególności w przypadku występowania błędów, awarii i usterek materiałów cyfrowych udostępnianych przez TantraLove drogą elektroniczną.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta wad Produktu lub Usługi / Usługi VOD, jest on uprawniony do zgłoszenia odpowiednich roszczeń wobec TantraLove. W szczególności Konsument może żądać:
  1. naprawienia wady towaru;
  2. wymiany towaru na nowy;
  3. obniżenia ceny;
  4. odstąpienia od umowy wraz ze zwrotem wzajemnych świadczeń – o ile wada jest istotna.
 4. Reklamacje można kierować pisemnie na adres rejestrowy TantraLove lub elektronicznie na adres e-mail TantraLove wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu.
 5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Konsumenta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj, okoliczności i datę wystąpienia wady / błędu / usterki, w miarę możliwości wraz z podaniem wersji i nazwy przeglądarki, na której błąd / wada / usterka występuje) oraz żądania związane z reklamacją.
 6. Zgłoszona reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez TantraLove, co oznacza, że w tym terminie TantraLove zobowiązuje się do przedstawienia Konsumentowi swojego stanowiska w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w sposób uzasadniający zwrot dokonanej wpłaty za zakupiony towar, zwrot należności nastąpi możliwie najszybciej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia uznania przez TantraLove reklamacji. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do tego, w jaki została dokonana zapłata za zamówienie.
 8. Postanowienia niniejszego pkt. XII (Reklamacje) odnoszą się również do reklamacji dotyczących Usług Elektronicznych.

XIII. LICENCJA I PRAWA AUTORSKIE

 1. Produkty oraz Usługi / Usługi VOD świadczone przez TantraLove prezentowane i udostępniane w ramach Sklepu Internetowego TantraLove i/lub Platformy VOD, w szczególności treści cyfrowe (elektroniczne), artykuły, zdjęcia, znaki towarowe i /lub logo produktów i usług innych autorów mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie podlegają ochronie prawnej, stanowiąc własność intelektualną TantraLove i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami.
 2. Wszelkie materiały przekazane lub udostępnione Klientowi w związku z zakupem Produktu lub Usługi / Usługi VOD, w tym podczas warsztatów stacjonarnych mogą być przez Klienta wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego. Klient nie ma prawa powielać tych materiałów ani udostępniać ich podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody TantraLove wyrażonej co najmniej w formie dokumentowej. W tym zakresie TantraLove udziela Klientowi niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z utworów będących przedmiotem Umowy, bez prawa do udzielania sublicencji, bez ograniczeń terytorialnych, przez okres wskazany w Umowie, na następujących polach eksploatacji:
  1. w przypadku treści cyfrowych (elektronicznych) takich jak kursy online, webinary – wyświetlanie i odtwarzanie w czasie rzeczywistym w sposób zdalny, tj. z pozycji przeglądarki po połączeniu za pomocą sieci Internet, po zarejestrowaniu na Konto Użytkownika Sklepu Internetowego Tantra Love/Konto Użytkownika Platformy VOD;
  2. w przypadku plików audio (medytacje) – zapisanie plików w pamięci komputera lub innego urządzenia przenośnego Użytkownika, typu smartfon, tablet, oraz odtwarzanie tychże plików;
  3. w przypadku materiałów drukowanych lub nadających się do wydrukowania takich jak książka, materiały przekazywane podczas warsztatów stacjonarnych lub e-booki – zapis materiałów w pamięci komputera lub innego urządzenia przenośnego Użytkownika (np. smartfon, tablet), wydruk, odczytanie materiałów na własne potrzeby.
 3. W stosunku do Produktów i Usług / Usług VOD objętych udzieloną licencją zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości jak i części Produktu lub Usługi / Usługi VOD:
  1. odsprzedaż lub innego formy udostępnianie i prezentowanie osobom trzecim, choćby nieodpłatnie (ww. nie dotyczy książki drukowanej);
  2. publikowanie niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej wyraźnie przez TantraLove;
  3. utrwalanie, kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
 4. Klient ponadto nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu warsztatów stacjonarnych za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, dźwięk lub obraz, w tym nie może robić zdjęć.

XIV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTÓW

 1. Konsument ma możliwość skorzystać z bezpłatnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dotyczących zakupionych Produktów i Usług / Usług VOD.
 2. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 3. Skorzystanie z tych form rozpatrywania sporów z reklamacji ma charakter dobrowolny.
 4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 5. zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej;
 6. zwrócenie się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a TantraLove do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy o Inspekcji Handlowej;
 7. uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. W przypadku Konsumenta chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo – to jest niezależnie od możliwości wskazanych powyżej – możliwość dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR, ang. Online Dispute Resoution) opracowaną przez Komisję Europejską dostępną pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr.
 2. W pozostałych wypadkach ewentualne spory między TantraLove a Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

XV. NEWSLETTER

 1. TantraLove oferuje usługę wysyłki Newslettera.
 2. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez TantraLove drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika polegającą na przesyłaniu listów elektronicznych, za pośrednictwem których TantraLove informuje o nowych usługach, produktach, udostępnia darmowe treści np. pliki audio służące do medytacji, itd.
 3. Zapis do Newslettera odbywa się za pośrednictwem formularza zapisu dostępnego na stronie tantralove.eu, w ramach ścieżki zakupowej lub podczas zakładania konta zarejestrowanego użytkownika, po wyrażeniu przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. e-maila, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgody na wykorzystywanie przez TantraLove telekomunikacyjnych urządzeń końcowych użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług TantraLove orazprzedstawiania użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 4. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki Newslettera. Zgody te mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania Newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce Prywatności i Cookies.
 5. Zapis do Newslettera wymaga obowiązkowo podania adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do bazy mailingowej TantraLove w celu wysyłki Newslettera.
 6. Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, od chwili zapisu do czasu wycofania zgody. Wycofanie przez Klienta zgody dotyczącej otrzymywania Newslettera jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
 7. TantraLove może również wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej i zaprzestać wysyłki Newslettera w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 RODO TantraLove informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca. Klienci mogą kontaktować się z Administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Klientów za pośrednictwem e-mail wskazanego na wstępie niniejszego Regulaminu lub pisemnie na adres rejestrowy Administratora.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w następujących celach:
 1. zawarcie i wykonanie umowy o dostarczenie produktów lub usług objętych zamówieniem, w tym w zakresie usług świadczonych bezpłatnie (Konto Użytkownika Sklepu Internetowego TantraLove i Konto Użytkownika Platformy VOD) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. realizacja obowiązków rozliczeniowych oraz innych wynikających z przepisów prawa podatkowego, np. wystawienie faktury – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. realizacja transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 4. rozpatrzenie reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO;
 5. ustalenie, dochodzenia lub obrona przed innymi roszczeniami niż reklamacje – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. zwrotny kontakt telefoniczny lub e-mail w przypadku zainteresowania potencjalnych klientów ofertą TantraLove – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 7. kontakt telefoniczny lub e-mail w sprawach związanych z realizacją zawartej Umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 8. wysyłka Newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 9. cele archiwalne i dowodowe na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu określonych faktów w przyszłości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 10. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją Umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy nie będą możliwe.
  2. Administrator będzie przechowywał dane osobowe Klienta przez okres realizacji Umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi (wynikającymi np. z terminów przedawnienia roszczeń lub terminów prawa podatkowego).
  3. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie na zasadzie powierzenia do przetwarzania innym odbiorcom danych, takim jak: serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca platformy Platformy VOD w przypadku Użytkowników posiadający Konto Użytkownika Platformy VOD, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca płatności Przelewy24 lub systemu do fakturowania, dostawca usługi wysyłki Newslettera (GetResponse), a także podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace Sklepu Internetowego TantraLove lub w związku z obroną przed roszczeniami (np. kancelariom prawnym), itp.
  4. Klient ma w każdy czasie prawo do:
 • wglądu (dostępu) w swoje dane osobowe;
 • żądania sprostowania danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych osobowych (np. jeśli brak jest podstaw do przetwarzania) lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
 • odwołania zgody na przetwarzanie danych, jeśli zgoda była podstawą do ich przetwarzania przez Administratora, przy czym takie cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. Administrator nie przetwarza danych osobowych Klientów w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
  2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów i danych, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
  3. Dalsze szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych przez Administratora oraz zasady korzystania z plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności i Cookies, dostępnej pod adresem: https://tantralove.eu/polityka-prywatnosci/.

  XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Usługi świadczone przez TantraLove wykonywane w oparciu o przepisy prawa polskiego, w języku polskim i/lub dodatkowo angielskim, jeśli wynika to z opisu Usługi.
  2. Klienci korzystają z Produktów i Usług / Usług VOD na własną odpowiedzialność.
  3. Umowy zawierane między Klientem a TantraLove, w tym o świadczenie nieodpłatnie Usług Elektronicznych podlegają prawu polskiemu, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
  4. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będącym Konsumentem, w szczególności w takiej sytuacji znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy właściwe dla kraju zamieszkania Konsumenta, zwłaszcza jeżeli zapewniają mu dalej idącą ochronę niż przewidzianą polskim prawem lub niniejszym Regulaminem.
  5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, dlatego wszelkie ewentualne wątpliwości TantraLove tłumaczy na korzyść Konsumenta.
  6. Regulamin może ulec zmianie w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn takich jak: konieczność dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, zmiany technologii, w przypadku wprowadzenia nowych usług, zmiany zakresu lub charakteru usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usług, itp.
  7. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez TantraLove na stronie internetowej www.tantralove.eu nowego tekstu jednolitego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od publikacji nowego Regulaminu. W przypadku Klientów, którzy zawarli umowę o świadczenie Usług Elektronicznych, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez wpływu dla Umów zawartych przez Klienta i TantraLove przed zmianą Regulaminu, co oznacza, że zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane będą na dotychczasowych zasadach, tj. wg treści Regulaminu z daty zamówienia i jego akceptacji.
  8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  9. Ewentualne spory powstałe w związku z zawartą Umową lub umową o świadczenie Usługi Elektronicznej, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia w terminie 10 dni, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby TantraLove lub – w przypadku, gdy stroną danej umowy jest Konsument – sądu właściwego według wyboru Konsumenta.
  10. Klient zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego TantraLove i/lub Platformy VOD jakichkolwiek treści oraz informacji o charakterze bezprawnym, w szczególności za pośrednictwem formularzy kontaktowych udostępnianych na stronie Sklepu Internetowego TantraLove lub Platformie VOD.
  11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2022.

   

   

  Załącznik nr 1 – Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

   

  Adresat:

  INTENTLOVE

  Usługi Psychologiczne Zofia Rzepecka
  Odolanowska 40/44 m 55śl
  91-012 Łódź

  Ja/My (*)………………….…………… niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) ………………………………………………..…… /

  umowy dostawy następujących rzeczy (*) ……………………………………………………………………………….. /

  umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi (*)………………………………………………………………………………………………………..…………………………..

   

  Data zawarcia umowy/ odbioru(*) ……………………………..……………………………..………………..……………….

  Imię i nazwisko konsumenta (-ów) ……………………………………………………………..……………..……………….

  Adres konsumenta (-ów) …………………………………………………………………………………………..……………….

  Data ………………………………………..……………….

   

  Podpis konsumenta(-ów) ………………………………………..……………….

  (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

   

  *niepotrzebne skreślić