Polityka Prywatności i Cookies

Dbamy o Twoją prywatność. Dlatego zbieramy i przetwarzamy Twoje dane tylko i wyłącznie, jeżeli jest to konieczne, i tylko takie które sam/a nam podasz.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących informacji zawartych w niniejszej Polityce lub innych kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, w tym w celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem: [email protected], lub listownie na adres: INTENTLOVE Usługi Psychologiczne Zofia Rzepecka ul. Odolanowska 40/44 m 55, 91-012 Łódź.

 

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, a przyczyną zmian mogą być w szczególności rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój strony Sklepu Internetowego poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora.

Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies obowiązuje od 15.07.2022 r.


§ 1 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies określa zasady ochrony prywatności (tj. zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony) danych osobowych użytkowników witryny internetowej dostępnej pod adresem www.tantralove.eu (dalej jako: „Sklep Internetowy”) oraz w ramach udzielenia Użytkownikom dostępu do kursów online Administratora  za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: dogranapara.pl (dalej: „Platforma VOD”). Niniejsza Polityka określa również zakres korzystania przez Administratora z cookies.

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).


Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych podanych na stronie Sklepu Internetowego, w ramach Platformy VOD lub podczas korzystania z platform Social Media zarządzanych przez Administratora, w szczególności danych, które użytkownik podaje w procesie składania zamówienia, rejestracji konta użytkownika czy podczas zapisu do Newslettera jest:

 

Zofia Rzepecka

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą

INTENTLOVE Usługi Psychologiczne Zofia Rzepecka

Odolanowska 40/44 m 55, kod pocztowy: 91-012 Łódź, NIP: 7282276365,

adres e-mail do kontaktu: [email protected]

(dalej: „Administrator”)


Jakie dane zbieramy i czy jako klient mogę odmówić podania danych?

Zbierane i przetwarzane są tylko te dane osobowe, tj. dane pozwalające na identyfikację użytkownika, które użytkownik sam poda np. w procesie składania zamówienia lub zapisu do Newslettera.

 

Przeglądanie strony internetowej Sklepu Internetowego czy Platformy VOD nie wymaga rejestracji ani podawania jakichkolwiek danych osobowych.

 

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Odmowa podania danych osobowych może jednak utrudnić lub całkowicie uniemożliwić realizację zamówienia lub niektórych z oferowanych przez Administratora usług. Na przykład brak podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail uniemożliwi złożenie zamówienia (a więc zawarcie umowy), podczas gdy w przypadku realizacji usługi Newsletter brak podania e-maila uniemożliwi jego wysyłkę.

 

Podanie przez użytkownika nadmiaru danych (dane nieobowiązkowe z punktu widzenia celu przetwarzania przez Administratora) następuje na podstawie decyzji samego użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody na przetwarzanie tych danych.


Jakie są uprawnienia użytkownika w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych?

Jako podmiot danych, czyli użytkownik, którego dane osobowe Administrator przetwarza, masz prawo:

 

  • wglądu (dostępu) w swoje dane osobowe;
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
  • żądania usunięcia danych osobowych (np. jeśli brak jest podstaw do przetwarzania) lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
  • odwołania zgody na przetwarzanie Twoich danych, jeśli zgoda była podstawą do ich przetwarzania przez Administratora oraz
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Wszelkie żądania w tym zakresie można składać bezpośrednio do Administratora, w dogodnej dla Ciebie formie, np. e-mailem, poprzez formularz kontaktowy lub listownie. Dane kontaktowe Administratora podane są na wstępie niniejszej Polityki. Pamiętaj jednak proszę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. W celu poznania ograniczeń dotyczących uprawnień związanych z przetwarzaniem danych przez Administratora zalecamy zapoznać się szczegółowo z treścią art. 16 – 21 RODO.

 

Każdorazowo w przypadku zgłoszenia opisanych powyżej żądań, Administrator odniesie się do nich w terminie nie dłuższym niż 30 dni, odpowiednio uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych.

 

Niezależnie od powyższego, zawsze przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcamy jednak do uprzedniego kontaktu z Administratorem celem wyjaśnienia Twoich wątpliwości.

 

Aby jeszcze lepiej naświetlić naszym Klientom reguły i cele przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym związane z tym uprawnienia użytkowników, poniżej zawarliśmy szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie.


W jakich celach, na jakich podstawach prawnych i jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w poniższych celach i w oparciu o wskazane podstawy prawne:

I. Realizacja zamówień (wykonanie umowy)
Aby złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym lub poprzez Platformę VOD, poprosimy Ciebie o podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, takich jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy / wysyłki, adres e-mail (gdzie wyślemy potwierdzenie zamówienia), a także numer telefonu w przypadku zamówienia dotyczącego warsztatów stacjonarnych lub produktów fizycznych (co może ułatwić przewoźnikowi doręczenie).

Przy zamówieniach dokonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, poprosimy Cię również o podanie pełnej nazwy firmy, adresu siedziby oraz numer NIP.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia czy prawidłowości doręczenia w przypadku dostawy produktów fizycznych.

Dane przekazane w związku z zamówieniem przetwarzane będą zatem w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji dotyczących produktów, w tym aby móc wykazać określone fakty przez Administratora, jeśli okaże się to konieczne (cele dowodowe) (art. 6 ust. 1 lit. b i f  RODO). Możemy przetwarzać Twoje dane również w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że jako sprzedający Administrator ma obowiązek przechowywać dokumenty rozliczeniowe z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach lub innych dokumentach rozliczeniowych, w obrębie których wymagane jest podanie imienia i nazwiska nabywcy produktów, czy NIP.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. Polega ono na tym, że masz prawo otrzymać od Administratora zestawienie (wyciąg) przetwarzanych przez Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanej formie, zgodnie z wymogami RODO.

II. Wysyłka Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać naszego Newslettera i być na bieżąco z ofertą TantraLove, możesz zapisać się do naszego Newslettera. Zapis do Newslettera możliwy jest za pośrednictwem formularza zapisu dostępnego na stronie www.tantralove.eu, w czasie zakładania konta zarejestrowanego użytkownika lub podczas składania zamówienia.  Zapis do Newslettera wymaga podania adresu e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do Newslettera.

 

System mailingowy wykorzystywany do wysyłki Newslettera odnotowuje również wszelką aktywność i podejmowane działania przez użytkowników związany z wysyłaniem do niego mailingu (np. data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki, moment wypisania się, itp.).

 

Subskrypcja Newslettera oznacza, że zgadzasz się na wysyłanie informacji marketingowych i handlowych przez Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak i jednocześnie na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych w ramach usługi Newsletter jest Twoja zgoda wyrażona podczas zapisu do Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Dane będą przetwarzane przez czas oferowania usługi Newslettera przez Administratora, chyba że wcześniej wypiszesz się z Newslettera (wycofasz zgodę), co spowoduje jednocześnie rozwiązanie umowy o świadczenie tej usługi. Pamiętaj proszę, że rezygnacja z otrzymywania Newslettera nie spowoduje całkowitego usunięcia Twoich danych z bazy Administratora. Nie będziemy wprawdzie wysyłać Ci więcej Newslettera, ale Twoje dane nadal będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem Newslettera (art. 6 ust. f RODO), przez okres maksymalnie 3 lat od wypisania się z Newslettera. Ponadto w przypadku jeśli na podstawie dostępnych funkcjonalności oprogramowania do wysyłki Newslettera zauważymy brak reakcji na przesyłany przez Administratora mailing, dane osobowe zostaną usunięte po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności ze strony danego subskrybenta.

 

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

III. Działania remarketingowe

 

Możemy wykorzystać Twój adres e-mail przechowywany w bazie newsletterowej w celu prowadzenia działań remarketingowych za pośrednictwem Facebooka. Podstawą prawną takiego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

 

Działanie remarketingowe polegają na kierowaniu oferty TantraLove do subskrybentów Newslettera. Ww. odbywa się w ten sposób, że adresy e-mail subskrybentów zostają wgrane do narzędzia marketingowego Meta Platforms Ireland Limited (Facebook), czyli do tzw. menadżera reklam, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Administratora lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe Administratora, pod warunkiem, że subskrybenci Newslettera są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam założone konto).

 

Każdorazowo dane te są usuwane po zakończeniu kampanii reklamowej (okres przetwarzania danych osobowych), a w przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej są po prostu wgrywane na nowo do menadżera reklam.

 

W każdej chwili możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu Twojego adresu e-mail w celu prowadzenia działań remarketingowych, poprzez zgłoszenie odpowiedniego żądania za pośrednictwem adresu e-mail Administratora wskazanego na wstępnie niniejszej Polityki.

IV. Kontakt z Administratorem

Inicjując kontakt z nami poprzez e-mail, formularz kontaktowy czy media społecznościowe, przekazujesz nam swoje imię oraz zależnie od środka komunikacji – adres e-mail lub nazwę profilu jako nadawcy wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

 

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu komunikacji z Tobą oraz odpowiedzi na Twoje zapytanie, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO, czyli odpowiednio Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu na skutek zainteresowania ofertą TantraLove albo udzielenie odpowiedzi na zapytania dotyczące już zawartej umowy. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel Administratora w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nie możemy jednoznacznie określić, kiedy zostanie ona usunięta. Zawsze masz jednak prawo domagać się przedstawienia historii korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja byłaby uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora, np. obronę przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

V. Komentarze na Facebooku, Instagramie
Ilekroć zostawisz swój komentarz na platformach społecznościowych TantraLove, w sposób naturalny zostawiasz ślad na profilu TantraLove w postaci nazwy Twojego profilu wykorzystywanego na tej platformie społecznościowej oraz innych danych zamieszczonych w jego ramach przez Ciebie oraz udostępnionych jako publiczne (imię, nazwisko, zainteresowania, itd.). Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez dany portal społecznościowy i na warunkach zawartych w jego regulaminach. Administrator nie ma do nich dostępu.

 

Podstawą przetwarzania danych w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda na interakcję na platformach Social Media z Administratorem.

 

Twoje dane osobowe podawane w ten sposób będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania profilem (fanpage) TantraLove, komunikowania się z Tobą, wchodzenia w interakcje, kierowania do Ciebie treści marketingowych i tworzenia społeczności TantraLove.

 

W tym wypadku Twoje dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia działalności przez Administratora, w tym prowadzenia przez niego konta na danej platformie społecznościowej, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

Masz także prawo żądać usunięcia swoich danych z platform społecznościowych. Uprawnienia te możesz realizować również w ramach swojego konta użytkownika na danej platformie społecznościowej bezpośrednio wobec właściciela platformy społecznościowej, który to podmiot w tym wypadku współadministruje Twoimi danymi.

 

Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

VI. Prowadzenie konta zarejestrowanego użytkownika

Składanie zamówień w naszym Sklepie Internetowym jak i za pośrednictwem Platformy VOD wymaga uprzedniej rejestracji i utworzenia konta zarejestrowanego użytkownika, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Istnieje również możliwość założenia konta zarejestrowanego użytkownika bez dokonywania jakichkolwiek zakupów w TantraLove. Prowadzenie konta zarejestrowanego użytkownika to bezpłatna usługa świadczona przez Administratora. Za pośrednictwem konta, użytkownik ma wgląd w historię zamówień a także może zarządzać swoimi danymi osobowymi.

Aby założyć konto zarejestrowanego użytkownika, należy podać imię, nazwisko, adres e-mail. Cały proces rejestracji odbywa się na zasadach opisanych Regulaminie TantraLove.

 

Dane przekazane w związku z rejestracją użytkownika przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez TantraLove, tj. założenie, utrzymanie i prowadzenie konta zarejestrowanego użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji dotyczących prowadzenia konta (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO), oraz możliwie w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Dane będą przetwarzane tak długo, jak długo Administrator będzie prowadził działalność gospodarczą, w tym oferował dostęp do kursów online za pośrednictwem Platformy VOD, chyba że wcześniej usuniesz konto. W ostatnim jednak wypadku Twoje dane będą jeszcze przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

W przypadku usługi prowadzenia konta zarejestrowanego użytkownika zawsze masz możliwość żądać sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych, i to tak długo, jak długo będziesz posiadać konto zarejestrowanego użytkownika. Nie możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy o prowadzenie konta zarejestrowanego użytkownika, Twoje dane zostaną usunięte z bazy Administratora.

Również w tym wypadku przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Administrator w żadnym wypadku nie przetwarza danych osobowych użytkowników w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO.


Czy możesz cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Ilekroć podstawą przetwarzania danych osobowych użytkownika jest jego zgoda udzielona na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (np. przy zapisie do Newslettera), zgoda taka może być cofnięta i to w każdym czasie. Cofnięcie zgody skutkować będzie usunięciem danych osobowych użytkownika i zaprzestaniem przetwarzania w celu, w jakim zgoda została udzielona. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pamiętaj jednak proszę, że w niektórych przypadkach, dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z ustawowych terminów przedawnienia lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.


Komu możemy przekazywać Twoje dane osobowe (odbiorcy danych)?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom Administratora, ale tylko wtedy, kiedy okaże się to niezbędne do realizacji umowy lub innego celu przetwarzania.

 

Tym samym Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom współpracujących z Administratorem odbiorców danych: dostawcy usług informatycznych – oprogramowania sklepu internetowego (WordPress), operatorowi Platformy VOD, dostawcy usługi hostingowej oraz domeny, dostawcy usługi poczty e-mail (hosting), dostawcom usług księgowych, marketingowych, wydawniczych, wirtualnej asystentce, podmiotowi obsługującemu wysyłkę Newslettera, dostawcy usługi przechowywania danych w tzw. chmurze, a także firmom pośredniczącym w płatnościach za zamówienia i wysyłce zamówień w przypadku produktów fizycznych.

 

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-księgowych. Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

 

Wszystkie ww. podmioty gwarantują odpowiednie środki ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z wymogami prawa. Nie mogą one ponadto wykorzystywać udostępnionych im danych osobowych do celów innych niż cele, dla których zostały im powierzone przez Administratora lub w granicach określonych prawem.


Czy Administrator przekazuje dane osobowe do państw trzecich?

Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników do państw trzecich.


Czy Twoje dane są bezpieczne?

Dochowujemy wszelkich niezbędnych działań i środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych oraz uniemożliwienia dostępu do nich osobom niepowołanym. W szczególności, dostęp do danych osobowych użytkowników będą miały jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Rzetelnie dobieramy również naszym podwykonawców, którym udostępniane są dane osobowe naszych klientów w ramach powierzenia danych do przetwarzania (tzw. odbiorcy danych) i po zawarciu odpowiednich umów o powierzenie do przetwarzania danych.

 

Użytkownik ze swojej strony powinien jednak jednocześnie dochować staranności w  zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować niezbędne zabezpieczenia antywirusowe czy  skomplikowane hasła dostępowe.

 

§ 2 POLITYKA COOKIES

Strona internetowa TantraLove, podobnie jak wiele innych stron internetowych, stosuje mechanizmy plików „cookies” (tzw. ciasteczek).

 

Czym są cookies (ciasteczka)?

„Cookies” to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Podczas przeglądania i korzystania przez użytkownika ze Sklepu Internetowego lub Platformy VOD ciasteczka zapisywane są na urządzeniu użytkownika, np. w komputerze, tablecie, laptopie, smartfonie.

 

Cookies dzielimy na tymczasowe (sesyjne) i trwałe. Ciasteczka sesyjne usuwane są po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej (po jej zamknięciu). Natomiast ciasteczka trwałe są zachowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę.

 

TantraLove nie zbiera jednak w sposób automatyczny żadnych innych informacji, poza tymi dotyczącymi samej wizyty: adresu IP użytkownika, nazwy domeny, typu przeglądarki, itp. Dane te przetwarzane są wyłącznie w celach administrowania Sklepem Internetowym oraz Platformą VOD (w tym przez dostawcę tej platformy), zapewnienia sprawnej jego obsługi, i nie są kojarzone z danymi osobowymi poszczególnych użytkowników.

 

W szczególności ciasteczka nie służą do identyfikacji użytkowników i na ich podstawie Administrator w żaden sposób nie ma możliwości ustalić tożsamości użytkownika odwiedzającego zasoby internetowe Administratora. Cookies nie zmieniają też konfiguracji urządzenia końcowego użytkownika ani nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu lub aplikacji na tymże urządzeniu. Ciasteczka nie ingerują również w integralność systemu bądź danych użytkownika.


Na jakiej podstawie Administrator korzysta z ciasteczek?

Podstawą korzystania przez Administratora z plików cookies jest zgoda użytkownika, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na rzecz użytkownika usługi drogą elektroniczną.

 

Z tej przyczyny użytkownicy podczas pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym lub na Platformie VOD proszeni są o wyrażenie zgody na korzystanie z ciasteczek, poprzez wyświetlenie odpowiedniej „belki” z komunikatem dot. ciasteczek, z poziomu której użytkownik może wyrazić zgodę na korzystanie z ciasteczek jak i zarządzać ustawieniami dotyczącymi cookies. Udzielenie ww. zgody jest fakultatywne i nie wpływa na możliwość korzystania ze strony Sklepu Internetowego lub Platformy VOD. W niektórych przypadkach bez udzielenia takiej zgody możliwość korzystania z ww. zasobów może być jednak ograniczona lub utrudniona.

 

Poza tym w wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (czyli przeglądarka internetowa, z której korzystasz) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym. Masz jednak możliwość określenia warunków korzystania z cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, w szczególności poprzez samodzielne wyłączenie mechanizmu cookies.  W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

 

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Użytkownicy mogą z niego korzystać, jeśli nie chcą, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Ciasteczka utworzone i zapisane w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

 

Pamiętaj jednak, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na stronie internetowej www.tantralove.eu lub stronie Platformy VOD, oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.


Czemu konkretnie służą ciasteczka?

Dzięki Cookies własnym Administrator może na przykład lepiej dostosować zawartość strony internetowej tak aby korzystanie z niej było dla użytkowników wygodniejsze. Ciasteczka ułatwiają nawigację na stronie www oraz pozwalają spersonalizować interfejs przeglądanej strony internetowej, np. zapamiętują wybraną rozdzielczość, zawartość koszyka zakupowego, układ treści czy wybrany język wyświetlania strony internetowej.

 

To dzięki cookies możliwe jest utrzymanie sesji użytkownika po zalogowaniu do Sklepu Internetowego (podobnie na Platformie VOD). Dzięki temu zalogowany użytkownik nie będzie musiał na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła.

 

Administrator może wykorzystywać również ciasteczka podmiotów trzecich, na zasadach i w celach opisanych poniżej.


Z jakich pliki cookies podmiotów trzecich oraz w jakim celu korzysta Administrator?

W ramach Sklepu Internetowego funkcjonują pliki cookies następujących podmiotów trzecich, w celu i na zasadach opisanych poniżej:

 

Google Analytics  Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Te rozwiązanie służy do analizy statystyk strony Sklepu Internetowego. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań użytkowników. Dzięki ciasteczkom umieszczanym na komputerze użytkownika Administrator widzi np. z jakiej strony użytkownik trafił na stronę internetową Sklepu Internetowego. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora jakim jest tworzenie i korzystanie ze statystyk. Dzięki Google Analytics możemy ulepszać nasze usługi i jeszcze lepiej optymalizować strony Sklepu Internetowego. W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics nie przetwarzamy jednak jakichkolwiek danych użytkownika, a więc nie mamy możliwości identyfikacji użytkownika.

 

Użytkownik w każdej chwili może zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując specjalny dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, znajdują się w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

 

Google AdWords – nasza witryna internetowa wykorzystuje również Google AdWords. AdWords jest systemem reklamowym należącym do Google LLC. W ramach Google AdWords używamy narzędzi do śledzenia konwersji. Po kliknięciu przez użytkownika w ogłoszenie umieszczone przez Google powstaje plik cookie do śledzenia konwersji. Jeżeli użytkownik odwiedza określone strony na naszej witrynie internetowej i plik cookie nadal jest aktywny, możemy wraz z Google rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Informacje zebrane przy użyciu plików cookies do konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci Google, czyli takie podmioty jak Administrator, są informowani o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli w ich reklamę i zostali przekierowani na stronę przy pomocy tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, które osobiście identyfikują użytkowników. Jeżeli użytkownik nie chce być śledzony, może deaktywować plik cookie śledzenia konwersji w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik nie będzie wówczas uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji.

Więcej informacji na temat Google AdWords znajduje się w polityce prywatności Google pod adresem: https://www.google.de/policies/privacy/.

Facebook Custom Audiences (pixel Facebooka) – w ramach systemu reklam Facebook Ads zapewnianego przez Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 USA, nasz Sklep Internetowy korzysta z funkcji Niestandardowych Grup Odbiorców w celu kierowania do określonych grup użytkowników targetowanych przekazów reklamowych.

 

W tym celu na stronie Sklepu Internetowego został zaimplementowany Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny będzie gromadził dane o sposobie korzystania przez użytkowników ze Sklepu Internetowego.  Piksel Facebooka to przede wszystkim narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują użytkownicy Sklepu Internetowego oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób.

 

Informacje zbierane w ramach Pixel Facebooka są jednak anonimowe, tj. nie pozwalają na Twoją identyfikację. Facebook może jednak łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Na to jednak nie mamy już wpływu. Więcej informacji na ten temat uzyskasz bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://free.facebook.com/privacy/policy/#. Poza tym z poziomu swojego konta na Facebooku możesz zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

 

Facebook Connect – na stronie Sklepu Internetowego i Platformie VOD używamy wtyczek kierujących do profilu TantraLove na Facebooku i / lub na Instagramie.

 

Klikając w przycisk „Polub tę stronę” w ramach witryny Sklepu Internetowego albo „Lubię to” lub „Udostępnij” w odniesieniu do np. posta, produktu lub zdjęcia na fanpage TantraLove, informacja o tej aktywności zostanie przesłana bezpośrednio na serwer Facebooka i/lub Instagrama i tam zachowana.

Poza tym poprzez kliknięcie „Lubię to” lub „Udostępnij”, Twoją aktywność będą mogły zobaczyć również osoby z listy Twoich kontaktów danej platformy społecznościowej.

 

Jeśli nie chcesz, aby portale społecznościowe kojarzyły dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie Sklepu z Twoim profilem w danym serwisie, to przed wizytą na stronie Sklepu po prostu wyloguj się z tego serwisu.

 

Cel i zakres gromadzenia danych, zasady ich przetwarzania przez właściciela ww. platform społecznościowych, Twoje prawa w tym zakresie jak i możliwość zmiany ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności Facebooka: https://free.facebook.com/privacy/policy/# i Instagrama: https://help.instagram.com/519522125107875.  Jako Administrator nie mamy wpływu na dane przetwarzane przez te portale.

 

YouTube – na stronie www.tantralove.eu osadzane są widgety YouTube pozwalające odtwarzać bezpośrednio nagrania dostępne w serwisie YouTube zamieszczone tam przez Administratora.  YouTube obsługiwany jest przez Google LLC.

 

W momencie odtworzenia nagrania, YouTube zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika ciasteczka i otrzymuje informacje o odtworzeniu nagrania z poziomu określonej strony internetowej. Dzieje się tak nawet jeśli użytkownik nie posiada konta Google lub nawet gdy nie jest akurat zalogowany. Informacje gromadzone w ramach plików cookies związanych z osadzonymi na stronie Sklepu Internetowego filmami z serwisu YouTube wykorzystywane są przez Google w celu m.in. zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania widgetu oraz analizy i optymalizacji w zakresie świadczonych przez YouTube usług.

 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Google pozyskanych w ten sposób informacji zostały opisane w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.

 

Jeśli nie chcesz, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo bezpośrednio Twojemu profilowi, możesz przed odtworzeniem wideo wylogować się ze swojego konta Google.

 

Vimeo – nasza strona korzysta z wtyczek portalu Vimeo. Dostawcą usług jest firma Vimeo Inc., 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA. Gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych witryn wyposażonych we wtyczkę Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. Przekazuje to serwerowi Vimeo informację, które z naszych stron zostały odwiedzone. Vimeo uzyskuje również adres IP użytkownika. Dotyczy to również sytuacji, gdy użytkownik nie jest zalogowany do Vimeo lub nie posiada konta w Vimeo. Informacje zebrane przez Vimeo są przekazywane do serwera Vimeo w USA.
Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie Vimeo, pozwala Vimeo na przypisanie jego zachowania podczas przeglądania bezpośrednio do jego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo. Więcej informacji na temat sposobu postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w Polityce prywatności Vimeo pod adresem https://vimeo.com/privacy lub w Polityce plików cookie Vimeo https://vimeo.com/cookie_policy.

 

myvod.io – w związku z udostępnianiem materiałów VOD naszym Klientom za pośrednictwem Platformy VOD zgodnie z zapisami Regulaminu TantraLove, dostawca Platformy VOD może przechowywać określone ciasteczka w pamięci urządzenia końcowego użytkownika, w tym w innych celach opisanych szczegółowo w polityce prywatności dostawcy Platformy VOD: https://myvod.io/polityka-prywatnosci.

 

Wtyczka Google+ – nasze strony wykorzystują funkcje Google+. Dostawcą usługi jest Google LLC. za pomocą przycisku Google+ użytkownik może publikować informacje na całym świecie, może również otrzymać podobnie jak inni użytkownicy spersonalizowane treści od Google.
Treści użytkownika mogą być wyświetlanie jako wskazówki wraz z nazwą profilu oraz zdjęciem w usługach Google, na przykład w wynikach wyszukiwania oraz profilu użytkownika Google lub w innych miejscach na stronach internetowych i reklamach w Internecie. Google rejestruje informacje o działaniach użytkownika w celu ulepszenia usług Google. Aby móc używać przycisku Google+ użytkownik potrzebuje globalnie widocznego publicznego profilu Google, który zawiera przynajmniej nazwę wybraną dla profilu. Nazwa ta będzie używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach nazwa ta może zastąpić inną nazwę, której użytkownik użył podczas udostępniania treści za pośrednictwem swojego konta Google. Tożsamość profilu Google może być wyświetlana użytkownikom, którzy znają adres mailowy użytkownika lub dysponują innymi danymi identyfikacyjnymi. Oprócz opisanych powyżej zastosowań informacje podane przez użytkownika będą wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności Google.

GetReponse – na stronie Administratora osadzone są formy newsletterowe GetResponse, za pomocą których można zapisać się do Newslettera TantraLove. Formy te obsługiwane są przez GetResponse S.A., z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6, A3, 80-387 Gdańsk.

 

Formy Newsletterowe wykorzystują technologię plików cookies do prawidłowego funkcjonowania.  Informacje gromadzone w plikach cookies związanych z formami newsletterowymi nie są wykorzystywane w jakimkolwiek innym celu niż prawidłowa ich obsługa oraz budowanie statystyk związanych z funkcjonowaniem form newsletterowych.

 

Pliki logów serwera – korzystanie ze strony Sklepu Internetowego TantraLove wiąże się z automatycznym gromadzeniem i przechowywaniem informacji w tzw. plikach logów serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do TantraLove. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez TantraLove w celu identyfikacji użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.