Regulamin udziału w warsztatach stacjonarnych

W trakcie naszych warsztatów stacjonarnych oferujemy Ci profesjonalne wsparcie, uważność i nasze pełne zaangażowanie. Aby jednak realizacja powyższej obietnicy była możliwa, konieczne jest wprowadzenie pewnych ram i zasad, które nam to umożliwią, a Wam tym samym zapewnią możliwość doświadczania naszych warsztatów na 100%.

I. Zasady ogólne

 1. W warsztatach stacjonarnych mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, tj. takie, które najpóźniej w dniu warsztatów ukończyły 18 lat.
 2. Wcześniejsze doświadczenie „warsztatowe” nie jest wymagane, za wyjątkiem zajęć, w opisie których jest to wyraźnie wyszczególnione
 3. Na naszych warsztatach nigdy nie dochodzi do zbliżeń seksualnych na sali.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu prowadzenia warsztatu przez uczestników, w tym po zakończonym warsztacie.

 

II. Obowiązki i odpowiedzialność uczestnika w czasie warsztatów

 

 1. Uczestnik biorący udział w warsztatach decyduje się na metody pracy prowadzących i niepodważanie ich decyzji, wiedzy i kompetencji. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego warsztaty.
 2. Uczestnik bierze udział w warsztatach na własną odpowiedzialność. Nasze warsztaty nie mają charakteru psychoterapeutycznego.
 3. Jeżeli dane ćwiczenie lub medytacja w trakcie warsztatów nie jest dla Ciebie komfortowa, zawsze możesz odmówić udziału w tym ćwiczeniu lub medytacji. Prosimy jednak o wcześniejsze poinformowanie prowadzącego o powodzie decyzji.
 4. Uczestnik jest ponadto zobowiązany poinformować prowadzącego z odpowiednim wyprzedzeniem o występujących u niego chorobach zakaźnych (np. covid-19), których jest świadom, oraz o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas warsztató Poinformowanie prowadzącego nie zwalnia uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej lub kondycji psychofizycznej. Ponadto ze względu na bezpieczeństwo pozostałych uczestników, prowadzący ma prawo odmówić udziału w warsztatach osobom wykazującym objawy chorobowe lub w inny sposób zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu pozostałych uczestników i prowadzących.
 5. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
 6. Uczestnik odpowiada za szkody urządzeń/sprzętu/mienia wyrządzone podczas warsztatów, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
 7. Uczestnicy są zobowiązani przybyć punktualnie na warsztaty zgodnie z harmonogramem udostępnionym przez prowadzącego. W trakcie trwającego turnusu warsztatowego ustalony harmonogram – w porozumieniu z uczestnikami warsztatów – może ulec nieznacznym zmianom, wówczas należy stosować się do zaktualizowanego harmonogramu.
 8. W razie spóźnienia się na trwające zajęcia w ramach warsztatów, uczestnik zostanie wpuszczony na zajęcia na najbliższej przerwie, chyba że w danej sytuacji prowadzący wyrazi zgodę na wejście uczestnika na salę w trakcie trwających zajęć. Uczestnik spóźniony bierze udział w warsztatach od ww. momentu. Prowadzący nie jest zobowiązany do powtórki tej części zajęć, w której uczestnik nie uczestniczył z powodu spóźnienia.
 9. Niezależnie od powyższego, Uczestnik w każdym przypadku ma obowiązek poinformować prowadzącego o swoim przewidywanym spóźnieniu. W celu zapewnienia sprawnej komunikacji oraz pewności, że odczytamy Twoją wiadomość o spóźnieniu, uczestnik w dniu warsztatów / zajęć informuje prowadzącego o swoim spóźnieniu w formie SMS na numer: +48505700611, zaś w pozostałych przypadkach, tj. w przeddzień warsztatów i wcześniej, ww. informację można przekazać również w formie e-mail.
 10. W razie spóźnienia bądź wcześniejszego wyjazdu z warsztatów przez uczestnika, opłata za warsztat nie podlega zwrotowi w jakiejkolwiek wysokości.
 11. W trakcie trwania warsztatów na sali warsztatowej obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania i/lub filmowania bądź nagrywania dźwięku.
 12. Uczestnik jest zobowiązany zachowywać się na warsztatach z poszanowaniem prowadzących oraz innych uczestników warsztatów w tym ich prawa do udziału w warsztatach w sposób zaangażowany i skupiony i niezakłócony. Jakiekolwiek zachowania agresywne i niestosowne w stosunku do innych uczestników i/lub prowadzącego nie będą akceptowane.
 13. W trakcie trwania warsztatów od momentu rozpoczęcia zajęć pierwszego dnia do ich zakończenia dnia ostatniego, uczestnik jest zobowiązany do niespożywania ani niepozostawania pod wpływem alkoholu ani jakichkolwiek innych substancji zmieniających nastrój lub odurzających.
 14. W czasie zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych W czasie zajęć telefony komórkowe powinny pozostać wyłączone lub dźwięk i wibracje maksymalnie wyciszone.
 15. Uczestnik naruszający zasady opisane w pkt 11-14 powyżej, lub w inny sposób utrudniający trenerom prowadzenie lub innym uczestnikom udział w warsztatach, po uprzednim jednokrotnym ostrzeżeniu ze strony prowadzącego, może zostać wydalony przez prowadzącego z warsztatów (w tym do końca ich trwania), bez prawa do żądania zwrotu ceny z tytułu udziału w warsztatach, w jakiejkolwiek wysokości.

 

III. Obowiązek poufności oraz zasady korzystania z wiedzy zdobytej podczas warsztatów

 

 1. Zaufanie i wzajemny szacunek to podstawa wszelkich relacji. Dlatego zobowiązujemy uczestników naszych warsztatów do bezwzględnego i bezterminowego zachowania pełnej poufności zarówno co do tego kto bierze udział w warsztatach jak i informacji uzyskanych w czasie zajęć od innych uczestników
 2. Obowiązek poufności obejmuje ponadto metodologię i formułę prowadzenia warsztatów przez TantraLove, wykorzystywane przez nas narzędzia, scenerię, rekwizyty, materiały, ćwiczenia jak i przebieg naszych autorskich warsztatów Uczestnik zobowiązuje się korzystać z wiedzy i materiałów zdobytych na warsztatach wyłącznie na potrzeby użytku osobistego. Zasady korzystania z efektów naszej pracy określa dodatkowo szczegółowo pkt. XIII Regulaminu sprzedaży i świadczenia usług drogą elektroniczną (Licencja i prawa autorskie). W sytuacji, w której uczestnik chciałby w przyszłości prowadzić we własnym zakresie szkolenia lub warsztaty w oparciu o wiedzę zdobytą podczas naszych warsztatów i/lub w podobnej formule jak TantraLove, uczestnik powinien uprzednio skontaktować się z nami w celu uzyskania zgody na takie działanie i/lub przedstawienia indywidualnej oferty szkoleniowej dla trenerów i edukatorów. Opisane w niniejszym ustępie 2 obowiązki trwają przez 10 lat od ukończenia warsztatów. TantraLove zastrzega sobie prawo do usunięcia z listy uczestników osób nieprzestrzegających zasad zdrowej konkurencji.

 

IV. Rezerwacja zakwaterowania w miejscu organizacji warsztatów

 

 1. Podane na naszej stronie ceny odnoszą się do ceny warsztatów oraz orientacyjnych cen za zakwaterowanie w miejscu organizacji warsztatów O ile jednak nic innego nie wynika z opisu danego warsztatu, uczestnicy we własnym imieniu i zakresie dokonują rezerwacji zakwaterowania. Nie pośredniczymy w rezerwacji zakwaterowania, w związku z czym nie ponosimy odpowiedzialności za rezerwację zakwaterowania oraz sposób realizacji tej usługi przez podmiot ją oferujący.

 

V. Postanowienia końcowe

 

 1. W pozostałym zakresie obowiązują postanowienia Regulaminu sprzedaży i świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnym na stronie https://www.tantralove.eu/Regulamin-Sklepu
 2. Przetwarzamy dane osobowe uczestników na zasadach określonych w Polityce prywatności i cookies dostępnej na stronie https://www.tantralove.eu/polityka-prywatnosci-i-cookies
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2022. Ewentualna zmiana regulaminu możliwa jest z ważnych przyczyn, pozostaje jednak bez wpływu dla zamówień na warsztaty złożonych przez klienta przed zmianą niniejszego regulaminu, co oznacza, że zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian regulaminu realizowane będą na dotychczasowych zasadach, tj. wg treści regulaminu z daty zamówienia i jego akceptacji.